Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností a investičnej výstavbe

najmä v lokalite západného Slovenska vykonávané autorizovaným geodetom podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.

Investičná výstavba

Ponuka služieb geodeta od podkladov pre vyhotovenie projektu stavby, cez jej realizáciu až po kolaudáciu stavby.

Kataster nehnuteľností

Vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov a s tým súvisiace služby a poradenstvo.

Ostatné služby

Zameriavanie adresných bodov, zameranie vnútorných priestorov a fasád stavieb, kontrolné zamerania.

Služby

Geodetická a kartografické činnosti vykonávam ako fyzická osoba od roku 2007, najmä v lokalite západného Slovenska resp. Bratislavského kraja. Cieľom je poskytovanie odborných a kvalitných služieb za prijateľnú cenu s ohľadom na požiadavky a spokojnosť klientov.

Realizácia stavieb

Budovanie geodetických vytyčovacích sietí, zameranie vytýčených inžinierskych sietí, polohopisu a výškopisu pre projektovú dokumentáciu, vytyčovanie stavieb (polohové, výškové) a kontrolné zamerania. Zameranie a vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a s tým súvisiaca dokumentácia pre správcu digitálnej technickej mapy mesta. Zameranie adresného bodu.

Geometrické plány

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv. Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na rozdelenie nehnuteľností (pozemkov), úpravu hranice nehnuteľností, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby), ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia, určenie rozsahu vecného bremena, odňatie poľnohospodárskej pôdy a vyňatie lesných pozemkov.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vykonávanie vytýčenia hranice pozemkov. Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Vytýčenie sa vykonáva na základe podkladov katastra nehnuteľností. Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačenie hranice parcely v teréne a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom.

Ostatné geodetické činnosti

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, zameranie vnútorných priestorov stavieb a ich fasád, zameranie a výpočet objemov pri terénnych úpravách.

Referencie

 • do roku 2012 úzka spolupráca s geodetickou spoločnosťou InKat spol. s r.o.
 • zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie pre projektové dokumentácie stavieb (bytové domy, rodinné domy)
 • vyhotovovanie geometrických plánov na rôzne účely
 • vytyčovanie stavieb a kontrolné zamerania

Cenník

Určenie ceny poskytovaných služieb vychádza zo „Sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác, vydaný spoločnosťou R UNIKA a odporúčaný Komorou Geodetov a Kartografov SR.

Na výslednú cenu realizovaných prác má vplyv náročnosť samotných prác v danej lokalite, právny stav (v prípade geometrických plánov) a rozsah prác. V prípade väčšieho množstevného rozsahu, poskytnutia komplexných služieb, napr. pri stavbe rodinného domu t.j. vytýčenie stavby, vyhotovenia geometrického plánu ku kolaudácii je možné dohodnúť cenové zvýhodnenie.

Kontaktné údaje

V prípade záujmu o návrh a cenovú ponuku ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontatného formulára, telefonicky alebo na e-mail.

Kontakt na geodeta

 • Ing. Martin Riška - GEODET
  Karpatské námestie 27
  831 06 Bratislava

  IČO: 43478590
  DIČ: 1071470147
  IBAN: SK7911000000002935485153

 • (+421) 903 80 50 83
 • niofm@groeed.tue